Teenused

KHG tõendamine

Teostame kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendamist energeetikaga seotud  tegevusala kategooriates:

 

 • Kütuste põletamine käitistes, mille summaarne nimisoojusvõimsus on üle 20 MW (v.a ohtlike või olmejäätmete põletamisega tegelevad käitised),
 • Mineraalõli rafineerimine,
 • Lubja tootmine.

Lähtuvalt Keskkonnaministri määrusest nr 44 „Kasvuhoonegaaside heit­koguste ühikutega kauplemise kord“ peavad Euroopa Liidu emissiooni kaubandusega seotud käitajad iga aasta 25. märtsiks esitama Keskkonna­ministeeriumile (pädev asutus) eelmise kalendriaasta kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste aruande, mis on tõendatud sõltumatu ja akrediteeritud tõendaja poolt.

KHG tõendamisel käsitletakse käitise seiresüsteemide usaldusväärsust ja täpsust ning heitkogustega seotud andmeid ja teavet.

KHG heitkoguste tõendamise protsess on Nomine Consult OÜ muudest tegevusest eraldatud ning toimub vastavalt standarditele EVS-EN ISO 14065:2013, EVS-EN ISO 14064-1:2012, EVS-EN ISO 14064-3:2012 ja EVS-ISO 14066:2014,  juhendmaterjalidele IAF MD 6:2014, IAF MD 14:2014 ja EA-6/03 M:2013, Keskkonnaministri määrusele nr 44 ning Euroopa Komisjoni määrustele (EL) nr 600/2012 ja (EL) nr 601/2012.

Erapooletuse deklaratsioon

Nomine Consult OÜ viib läbi energeetika tegevusalal tegutsevate käitiste KHG  heitkoguste aruannete tõendamistegevust, hinnates erapooletult käitiste KHG heitkoguste aruannete vastavust kehtestatud nõuetele. Nomine Consult OÜ juhtkond ja personal mõistab erapooletuse tähtsust tõendamis­tegevuse läbiviimisel ning kinnitab, et viib tõendamistegevust läbi objektiivselt, sõltumatult ja erapooletult.

Võimalike huvide konfliktide ohjamiseks ning tõendamistegevuse objektiivsuse tagamiseks viib Nomine Consult OÜ enne iga tõendamis­tegevust läbi erapooletuse ja sõltumatuse hindamise nii tõendamis­organisatsiooni kui ka personali tasemel.

KHG heitkoguste tõendamisel kontrollitakse:

 • Heitkogustega seotud andmeid ja teavet;
 • Käitise aruandes esitatud tegevusandmeid ning nendega seotud mõõtmisi ja arvutusi;
 • Heitekoefitsiendi valikut ja kasutamist;
 • Summaarsete heitkoguste kindlaksmääramiseks tehtavaid arvutusi;
 • Mõõtmismetoodika valikut ja asjakohasust;
 • Järelevalvesüsteemide usaldusväärsust, usutavust ja täpsust.

Kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendamine koosneb järgnevatest etappidest:

 1. Algandmete hankimine, eelhinnang, pakkumine;
 2. Lepingu sõlmimine ja tähtaegade kokkuleppimine Käitajaga;
 3. Strateegilise ja riskianalüüsi koostamine;
 4. Tõendamiskava ja proovivõtuplaani koostamine;
 5. Käitise külastamine ja külastusaruande esitamine Käitajale;
 6. Tõendamisaruande esitamine Käitajale;
 7. KHG heitkoguste kinnitamine registris;
 8. Apellatsioonide*/Kaebuste** käsitlemine.

Apellatsioone ja kaebusi käsitleb selleks tõendamisorganisatsiooni siseselt määratud isik, kes on piisavalt kompetentne ning konkreetse käitise tõendamis­tegevusest sõltumatu. Apellatsioonide/kaebuste käsitlemine toimub vastavalt ettevõtte juhtimissüsteemile ning selle kohaselt järgitakse standarditest EVS-EN ISO 9001:2008 ning EVS-EN ISO 14065:2013 kohalduvaid nõudeid. Apellatsiooni või kaebuse esitanud käitaja suhtes ei rakendata eritingimusi.

* Apellatsioon (Appeal) – tõendaja poolt tehtud tõendamisotsuse kirjalikult vaidlustamine (ISO/IEC 17000:2004, def 6.4);

** Kaebus (Complaint) – tõendamisorganisatsiooni kohta tehtud kirjalik rahulolematuse väljendus, mis on seotud organisatsiooni toote, teenuse, või kaebuste käsitlemise protsessi endaga (ISO/IEC 17000:2004, def 6.5).

Kontakt:

Katrin Keis, juhtivtõendaja

e-post: Katrin.Keis@nomineconsult.com

Akrediteerimistunnistus

Külgpaneeli navigatsioon